Städningen brister i förskolan

Det är känt att fukt och damm kan förvärra astma. Nu visar Kristina Bröms, på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, att de svenska förskolorna alltför ofta har fuktskador. Dessutom dammtorkas de alldeles för sällan.

Läkaren och forskaren Kristina Bröms visar i sin avhandling att det kan vara så att förskolorna bidrar till att allergiproblem och astmasymtom ökar hos barnen. Hennes undersökning visar till exempel att omkring 4 av 10 förskolor har fuktskador eller visar tecken på att det tidigare har funnits fuktskador.
Även de så kallade allergiförskolorna har problem. Var fjärde allergiförskola visar tecken på fuktskador eller på att de tidigare har haft fuktskador. På de vanliga förskolorna är det dessutom vanligt att städningen brister.
– På mer än hälften av förskolorna dammtorkar man mer sällan än en gång i veckan. På 25 procent dammtorkar man inte ens en gång i månaden. Siffrorna är hemska, säger Kristina Bröms.

Vanligare i städerna

Hon konstaterar också att astma hos förskolebarn är vanligare i befolkningstäta kommuner än i glesbygden.
– Nu är frågan vad i städerna som leder till att astman är vanligare. Är det luftföroreningar eller något i inomhusmiljön? Det pågår undersökningar i Stockholm för att ta reda på det.
Hennes enkätundersökningar visar också att antalet allergi- och astmasymtom hos ett barn vanligtvis ökar fram till dess att barnet är tre år. I fyraårsåldern avtar de flesta symtomen. Det är bara allergisnuvan som inte avtar.
– Det innebär att man kan räkna med att ett barn som har ett symtom på astma eller allergi ofta kommer att få fler symtom fram till tre års ålder. Men det är också positivt att veta att många barn blir av med besvären sedan.
Kristina Bröms har också undersökt vilka riskfaktorer som har störst betydelse för om ett förskolebarn senare kommer att få astma. Det visar sig att allergi mot olika slags mat är den enskilt viktigaste riskfaktorn.
– Därför bör man som förälder till ett barn med födoämnesallergi vara uppmärksam på om barnet har långvarig hosta. Då kan det vara bra att boka en tid hos doktorn och få hostan undersökt, tipsar Kristina Bröms.

Avhandlingen finns att läsa på universitetets hemsida, www.uu.se.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php