PVC-mattor kopplas till astma 10 år senare

Avger ftalater. En studie vid Karlstads universitet visar att barn som hade PVC-material i sovrummen i barndomen utvecklade mer astma under de följande 10 åren än barn som hade andra golvmaterial. Forskarnas analyser visar också att PVC-material i föräldrarnas sovrum var starkare kopplat till astmautveckling hos barnen än PVC i barnens sovrum. Detta skulle kunna tyda på att exponering under graviditeten är mer kritisk än exponering senare i livet.
Mjukgjord PVC är ett vanligt golvmaterial och mer än 30 procent av svenska bostäder har sådana material i minst ett sovrum. Golvmaterial av mjukgjord PVC innehåller ftalater som är en grupp kemikalier med misstänkt hormonstörande egenskaper som kan vara relaterade till flera kroniska sjukdomar hos barn såsom astma och allergi, påverkad könsutveckling, neuropsykiatrisk sjukdom och beteende samt övervikt och fetma.
Bostad-Barn-Hälsa-studien startade år 2000 med en enkät till alla värmländska barn som då var mellan 1-5 år. Enkäten gick ut till föräldrarna till drygt 14 000 barn och svar erhölls för nästan 11 000 barn. Forskarna frågade bland annat om bostadens utformning med stort fokus på golv- och väggmaterial av plast. År 2005 gjordes en första uppföljning av barnen och 2010 gjordes den nuvarande 10-årsuppföljningen. Den nu aktuella studien innefattar barn som medverkade i alla tre undersökningarna.
Resultaten innebär att forskarna nu kan följa ftalater från en typ av källa (mjukgjord PVC), till vad som kan mätas i miljön i inomhusdamm, till vad som finns i våra kroppar, och det finns slutligen forskningsfynd som tyder på att sådan exponering kan vara relaterad till astma och eksem hos barn.