Biomarkörer ska underlätta tidig diagnos av barnastma

Ett nytt molekylärt verktyg ska göra det möjligt att redan i småbarnsåren identifiera de barn som riskerar att utveckla astma senare i livet. På så sätt kan barnen tidigt erbjudas skräddarsydd behandling.

Den förhoppningen har en forskargrupp vid Karolinska Institutet som upptäckt att vissa specifika biomarkörer kan förutsäga lungfunktion och behovet av astmamedicinering flera år senare. De nya rönen har publicerats i tidskriften European Respiratory Journal.

Vanlig orsak till akutbesök

Astma och astmaliknande andningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till besök på akutmottagning för barn i förskoleåldern. Vissa barn växer ifrån sina besvär medan andra utvecklar kronisk astma.
Hittills har det saknats biomarkörer för astma hos de yngsta barnen, vilket gjort det svårt att bedöma prognos och sjukdomsutveckling. Men nu kan det, enligt forskarna, bli möjligt att identifiera barn med risk för fortsatt astma redan vid ett tidigt akutbesök.

Drygt 170 barn följdes

I samband med den nu aktuella studien följde forskarna 107 barn som sökt vård för akuta andningsbesvär under småbarnsåren, det vill säga i åldern ett halvt till tre år. 66 friska åldersmatchade barn utgjorde kontrollgrupp. Båda grupperna följdes till sju års ålder.
Det var med hjälp av blodprov som forskarna kunde identifiera de specifika biomarkörer som visade sig förutsäga lungfunktion och behov av astmamedicinering vid sju års ålder. Dessa biomarkörer var också kopplade till D-vitaminnivåer i kroppen. Enligt forskarna tyder detta på att D-vitaminnivåer kan ha betydelse för uppkomsten av astmabesvär.
Forskningen har finansierats av bland andra Hjärt-Lungfonden, Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundets forskningsfond och Vetenskapsrådet.
Studiens namn är ”Acute wheeze-specific gene module shows correlation with vitamin D and asthma medication”.

Text Barbro Falk Foto Colourbox