Årets patientföreträdare

Astma- och Allergiförbundet blev utsett till Årets patientföreträdare 2019. Motiveringen lyder: ”Astma- och Allergiförbundet har genom sitt arbete, och tillsammans med andra, bidragit till en lagändring om rökförbud på uteserveringar, som gett förbundets medlemmar, men också många fler personer med olika hälsoproblem, möjlighet att kunna gå ut på restauranger och caféer och ha ett socialt umgänge. Man har även bidragit till större kunskap hos allmänheten om allergier och överkänslighet genom samarbete med både företag och organisationer.
Kriterierna för FOKUS patientutmärkelse ’Årets patientföreträdare’; att synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar opinion, är därför väl uppfyllda och ger Astma- och Allergiförbundet en välförtjänt förstaplats.”
– Det är särskilt roligt att Fokus Patient i sin motivering lyfter fram Astma- och Allergiförbundets arbete med att få igenom en ny tobakslag som gör de offentliga miljöerna mer tillgängliga för personer med astma och allergier, säger Kristina Ljungros. Vi har kämpat länge för att få till den här förändringen och vi är så glada att så pass många av våra medlemmar upplever att det nu är lättare att vistas på till exempel restaurangernas numera rökfria uteserveringar.
Priset är, förutom den stora äran, en utbildningsdag för upp till 30 utvalda medlemmar i något av följande valbara ämnen; sociala media, styrelsearbete, ledning och styrning i ideella organisationer, till ett värde av 30 000 kronor.

Medlemsröster om nya tobakslagen

För drygt ett år sedan blev det förbjudet att röka på vissa offentliga platser utomhus. Förbundet har gjort en enkätundersökning till ett slumpvis urval av medlemmar för att ta reda på hur de anser att den nya tobakslagen fungerar.
Det visar sig att lagen tycks ha haft effekt även om det fortfarande finns utrymme för förbättring. Två tredjedelar av de som besväras av tobaksrök anser att det blivit lättare att vistas i offentliga utemiljöer. Störst är skillnaden på landets uteserveringar, men en hel del upplever fortfarande problem på busshållplatser, perronger och vid offentliga entréer.
Läs rapporten med sammanfattning av undersökningen.

Allergisäkrad arbetsmiljö

Förbundet har skrivit remissvar på ett förslag till ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsplatsens utformning (den nya träder i kraft 1 jan 2021). Man har även deltagit i samråd med myndigheten tillsammans med funktionshinderrörelsen och fört fram att allergi kan vara en funktionsnedsättning och att arbetslokaler behöver anpassas utifrån dessa personers behov.
Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om en uppdatering av föreskriften och beaktat förbundets synpunkter om att nya arbetslokaler ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, bland annat allergi. Några tillgänglighetsåtgärder som nämns i allmänna råd är lättstädad inredning, lågemitterande material och kontinuerlig ventilation. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller även arbetslokaler i skolor från förskoleklass och uppåt.

God och nära vård

Astma- och Allergiförbundet har lämnat synpunkter på utredningen God och nära vård, ett regeringsuppdrag om framtidens hälso- och sjukvård. I sitt remissvar lyfter förbundet bland annat fram vikten av att fler specialister utbildas, att patienter ska ha rätt till så kallade patientkontrakt och att det behövs ett nationellt kunskapscentrum för födoämnesallergi.
Som grund till svaret genomfördes en medlemsundersökning om hur medlemmarna upplever att vården fungerar samt hur den borde fungera. Resultatet visar att det finns stora skillnader i vilken vård personer med astma och allergi får beroende på vilken läkare man träffar samt var i landet man bor. Det framkommer också att de flesta tycker att patientutbildningar och skriftliga behandlingsplaner fungerar dåligt. Man upplever också stora brister i samverkan mellan primärvård och specialistvård.
Den 31 augusti genomfördes ett webbinarium med ett samtal med regeringens utredare Anna Nergårdh och Gabriel Wikström, tidigare statsråd som tillsatte utredningen, numera regeringens Agenda 2030-samordnare. I den avslutande panelen ställdes makthavarna mot väggen, bland andra Acko Ankarberg, ordförande i Riksdagens socialutskott och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande i SKR och tidigare regionstyrelseordförande i Kalmar.
Se webbinariet i efterhand här.

Tre intressepolitiska program

Förbundets verksamhetsplan för 2020 tydliggör ett fokus på tre prioriterade politiska områden; vård, luft och mat. Under våren 2020 antogs ett vårdpolitiskt program som stakar ut konkreta politiska förslag förbundet önskar se inom området.
Nu har även ett matpolitiskt program antagits. Det innehåller de frågor förbundet prioriterar i sitt intressepolitiska arbete inom området matallergi, intoleranser och födoämnesöverkänslighet. Senare under hösten kommer även ett politiskt program med fokus på luft att tas fram.
Förbundet arbetar för att personer med matallergi ska kunna leva ett symtomfritt liv utan rädsla för livshotande reaktioner, ha en likvärdig livskvalitet som personer utan matallergi och få den vård de behöver. För att nå dessa mål krävs ett samlat grepp där myndigheter och olika samhällsaktörer samverkar kring frågorna. Programmet lyfter fram fem olika områden där viktiga politiska åtgärder behöver genomföras.

Höstkurser på Södergården Åre

Yogaretreat den 1–4 oktober. Välkommen till en helg i yogans tecken på Södergården Åre med dess vackra fjällvärld runt knuten. Denna retreat passar både nybörjare och de med erfarenhet. Fokus ligger på yoga och medveten närvaro. Med inspiration från viryayoga, stresshantering och mindfulness guidar Susanne Attskog varsamt in oss i våra kroppar och vi centreras och stärks i kropp och sinne. Vi yogar på Spiragården (500 m från Södergården) och tillbringar vår fritid på Södergården.
Akvarellkurs den 8–11 oktober. Kursledare är Marie Andersson, aktiv akvarellmålare som har haft ett flertal utställningar och målat akvarell i närmare 30 år. Under kursen går vi igenom grunderna i akvarell men utgår också från den enskilda individens behov. Vi kommer vara inne i kurslokalen men vi kommer också hämta inspiration från omgivande miljö. Räkna därför med att vi tar kortare promenader och att vi kanske gör en utflykt. Är du nybörjare eller har du målat akvarell något år så passar denna kurs dig.
Åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus har vidtagits för att möjliggöra kurserna och boendet.
Anmälan görs till Eva Björklund på sodergarden@astmaoallergiforbundet.se, 070–662 40 53.