Samband mellan ohälsa och fukt i småhus

Resultaten från en studie vid Uppsala universitet visar att fukt eller mikrobiell påväxt i byggnadskonstruktioner, mögellukt, låg luftväxling och högt fukttillskott i inomhusluften kan vara riskfaktorer för astma, luftvägsinfektioner och annan snuva hos vuxna. De tyder också på att högre luftväxling i bostäder har betydelse för att minska astmasymtom.

Det finns inte många epidemiologiska studier som baseras på inspektioner och mätningar i bostadsmiljö. Huvudsyftet med denna studie var att undersöka samband mellan miljöfaktorer och hälsobesvär hos vuxna i svenska småhus.
Studien är en del av den svenska nationella BETSI-studien som genomfördes 2008 och baseras på ett slumpmässigt urval av enfamiljshus i hela Sverige. Inspektion och mätning skedde i 605 bostäder. 1160 vuxna (äldre än 18 år) besvarade ett medicinskt frågeformulär om luftvägsbesvär.
Frågorna gällde läkardiagnostiserad astma, väsande andning och astmaattacker (i båda fallen under de senaste 12 månaderna), allergi mot pollen och pälsdjur samt luftvägsinfektioner och annan snuva (i båda fallen under de senaste tre månaderna). Svaren visade att 9 procent hade astmaattacker, 11 procent hade väsande andning, 26 procent allergi, 50 procent luftvägsinfektioner och 26 procent hade annan snuva (rinit).
Vid besöken undersökte inspektörer bostad och byggnadskonstruktion, riskfaktorer noterades, rumstemperatur och relativ luftfuktighet mättes liksom luftväxling med spårgasteknik.

Foto Colourbox