Lag om giftfria byggprodukter behövs

I Sverige används fortfarande byggprodukter som innehåller ämnen som är cancerogena, som kan skada fertiliteten, vara hormonstörande eller allergiframkallande. Nu har Kemikalieinspektionen på uppdrag av regeringen tagit fram ett lagförslag för att förbättra inomhusmiljön.

– Särskilt barn är utsatta för farliga kemiska ämnen och det här är ett första steg mot tydliga krav som skyddar oss och skyndar på utvecklingen mot giftfria byggprodukter, säger Erik Gravenfors, projektledare för arbetet med att ta fram ett lagförslag.
När jag träffar honom sitter vi i ett traditionellt konferensrum i Kemikalieinspektionens lokaler. Whiteboardtavlan är renskrubbad, liksom bordet i björk. På golvet ligger en plastmatta som jag tittar misstänksamt på. Den skulle kunna innehålla farliga ämnen.
Erik Gravenfors ler och påpekar att den svenska golvbranschen ska ha beröm för att man så medvetet fasat ut farliga ämnen ur produktionen. Erik påpekar också att detta inte är en plastmatta utan en linoleummatta och därför är det mindre troligt att den innehåller hälsoskadliga ämnen.
– Men visst, vi påverkas av vår inomhusmiljö och vad som används i golv, väggar och tak. Tar man vissa pvc-golv som ett exempel så lösgör sig farliga ämnen och blandas med damm. Barn som ofta befinner sig nära golvet och dessutom stoppar in saker i munnen blir då extra utsatta.

Främst luftvägsbesvär
Men också vuxna drabbas. Vi kan utsättas för cancerframkallande ämnen, ämnen som ger upphov till skador på arvsmassan och vår förmåga att fortplanta oss. Foster kan också skadas genom ämnen som ger upphov till utvecklingsstörningar. När det gäller allergiframkallande ämnen handlar det främst om överkänslighet i luftvägarna.
Om Sverige inför nationella regler skulle det på sikt inte bara minska vår utsatthet utan också öka medvetenheten om vikten av en hälsosam inomhusmiljö. Det ställer också tydliga krav på producenterna av byggprodukter.
– Ett nationellt regelverk skulle underlätta för alla, från byggbolag till vanliga konsumenter. Om det finns krav på dokumentation av vad en byggprodukt innehåller samt att frisättningen av skadliga ämnen ligger under gränsvärdena har man en garanti för ett långsiktigt och hälsosamt byggande.
Under projektets gång tittade man på regelverk skapade i Tyskland, Frankrike och Belgien.
– De har visat att det går att hitta effektiva sätt att mäta och bestämma skadliga nivåer för kemikalier i byggprodukter och att deras nationella regelverk också reglerar marknaden. Ingen behöver då fråga om vad produkterna som är tillgängliga innehåller eftersom det är dokumenterat och anpassat efter kraven.

Ett första, men betydelsefullt steg mot en friskare inomhusmiljö

 

Även för enskilda
Sedan 70-talet har man varit medveten om problematiken med kemiska ämnen i byggmaterial. Ändå finns ingen genomgripande lagstiftning.
Erik Gravenfors pekar på våra tydliga och hårda ventilationskrav, som är bra men det räcker inte.
– God ventilation oskadliggör så klart inte cancerframkallande ämnen.
Även om Erik Gravenfors påpekar att även om huvudsyftet med rapporten naturligtvis är att övertyga regeringen om behovet av en lagstiftning, är den betydelsefull också för enskilda människor som för en kamp mot inomhusmiljöer som vi blir sjuka av.
– Vi har verkligen gjort en djupdykning i vilken kunskap som finns i den här frågan. Det är dessutom oerhört viktigt att nå en bred förståelse i samhället i stort. Arbetet har utförts av representanter inte bara här från Kemikalieinspektionen utan också från Boverket, Folkhälsomyndigheten och dessutom i samverkan med bransch- och miljöorganisationer, forskare och fastighetsägare. Från Astma- och Allergiförbundet var Marie-Louise Luther en viktig representant.

Mycket att göra
Om lagförslaget går igenom gäller det bara nybyggnation samt om- och tillbyggnad, men innehållet i rapporten kan användas för att skapa en ökad medvetenhet hos byggherrar, politiker och tjänstemän om problem med redan existerande byggnader och att ta det på allvar.
– Visst borde det ske en inventering av inomhusmiljön i redan befintliga byggnader i alla kommuner. Om jag återkommer till golvet du frågade om i början så gör ju slitage att nivåerna av eventuella farliga ämnen ökar.
Erik Gravenfors är dock noga med att påpeka att det i Sverige i allmänhet redan är låga nivåer av hälsoskadliga kemiska ämnen i våra inomhusmiljöer.
– Ändå finns det mycket att göra. Vi har till exempel inte tittat på vad som händer med olika byggprodukter i kombination med fukt och mögel. Alltså skador som uppstår för att något gått fel under byggtiden. Det här lagförslaget är helt enkelt ett första, men betydelsefullt steg mot en friskare inomhusmiljö.
Hela rapporten Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se.

Miljö- och hälsomärkning
Trots avsaknad av lagstiftning finns produkter på marknaden som är dokumenterat miljö- eller hälsomärkta. Bland annat har det nordiska miljömärket Svanen utvecklat kriterier som innehåller kravnivåer för flyktiga organiska ämnen och andra farliga ämnen. Det finns Svanenmärkta golv, fönster, inomhusmålarfärg och kemiska byggprodukter (lim, fogmassa och spackel). Man har också tagit fram kriterier för småhus, flerbostadshus, förskolor med mera. Läs mer på www.svanen.se.
Astma- och Allergiförbundet har Svalanmärkt golv och innertak. Mer information om vilka produkter det är finns på förbundets hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se.

Bakgrund
• Farliga kemiska ämnen används i byggprodukter i EU och i Sverige. En konsultstudie har identifierat 46 ämnen som antingen är cancerogena, fortplantningsstörande, mutagena, misstänkt hormonstörande eller allergiframkallande.
• En huvuddel av de 46 ämnena är så kallade flyktiga organiska ämnen, VOC,
men även mindre flyktiga ämnen, SVOC, förekommer bland de 46 ämnena. Misstänkt fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater hör till gruppen SVOC. Barn exponeras i högre grad än vuxna för ftalater i inomhusmiljön. En del av denna exponering kan härledas till byggprodukter.
• Vissa länder inom EU såsom Tyskland, Frankrike och Belgien har tagit fram nationella regler för byggprodukter som kan påverka inomhusmiljön såsom golv, väggar och innertak.
• Av de 46 ämnen som identifierades i konsultrapporten är 32 reglerade i antingen Tyskland, Frankrike eller Belgien.
• I Sverige finns det bara en specifik regel på det här området och det är bestämmelsen om formaldehydemission från träbaserade skivor.

Förslag
• Kemikalieinspektionen föreslår, efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten, att Sverige inför nationella regler för emission av hälsoskadliga kemiska ämnen från byggprodukter.
• Reglerna omfattar byggprodukter som används för att konstruera golv-, vägg-
och innertaksektioner. Reglerna omfattar inte kemiska produkter.
• Dessa byggprodukter måste dokumenteras med avseende på emissioner av VOC och SVOC för att få saluföras på den svenska marknaden i enlighet med strukturen i byggproduktförordningen.
• Emissioner av kemiska ämnen regleras och Kemikalieinspektionen får ett
bemyndigande att utfärda föreskrifter om vilka ämnen och vilka gränsvärden som omfattas.
• Dokumentationen ligger till grund för prestandadeklarationen och CE-märkningen i enlighet med strukturen i byggproduktförordningen.

Text Annica Wennström