Astmabarn behöver kunniga föräldrar

En nyckelfaktor. Lär dig mer om ditt barns astma. Det är en av de viktiga uppmaningar som framkommer i den första internationella expertrapporten om barnastma.

Ju mer kunskap och förståelse föräldrarna har om astma desto bättre kan barnets astma behandlas, säger professor Magnus Wickman på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm. Rapporten betonar också att diagnos och behandling måste anpassas efter varje barn samt vikten av att förebygga den inflammation som orsakar astma.
–– Det helt nya är att expertgruppen rekommenderar både behandling med kortison-inhalation och med så kallade antileukotriener, som är en medicin med ett annat verkningssätt, som olika förstahandsbehandlingar vid astma. De uppmärksammar att det finns behov av fler behandlingsalternativ som kan komma åt inflammationen i luftrören, fortsätter professor Wickman.

Individuellt

Astma hos barn skiljer sig från vuxna då barns lungor inte är färdigutvecklade, immunsystemet omoget och luftvägarna trängre. De nya rekommendationerna betonar därför vikten av att noggrant utvärdera och kartlägga astmautlösande faktorer, att utgå från varje barns individuella sjukdomshistoria och att följa upp och anpassa astmabehandlingen allteftersom barnet växer och lungfunktion och immunsystem utvecklas.
Utbildning av föräldrarna är enligt expertgruppen en av nyckelfaktorerna för att barn med astma ska leva så normala liv som möjligt. Här är läkarens roll viktig men också andra trovärdiga källor som kan öka föräldrarnas kunskap kring barnastma.
Rekommendationerna, som utarbetats av världens ledande experter inom luftvägssjukdomar hos barn, är knutna till European Academy of Allergology and Clinical Immunology och American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Syftet med rekommendationerna är att sprida ny kunskap inom astmaområdet så att fler barn kan leva med så få astmasymtom som möjligt.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php