Avamys i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsverket har beslutat att bevilja allergipreparatet Avamys subvention. Avamys är ett allergipreparat som har funnits tillgängligt för svenska patienter sedan ett drygt år. Det är enligt tillverkarna det första allergipreparatet som konsekvent visat effekt på både näs- och ögonsymtom vid tillfällig allergisk rinit. Den aktiva substansen i Avamys heyer Flutikansonfuroat.

Bättre lärandemiljö i skolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten, i samarbete med Astma- och Allergiförbundet, Hjärtebarnsföreningen och Svenska diabetesförbundet, har för första gången anordnat en gemensam utbildningsdag om lärandemiljöer för elever med diabetes, hjärtfel eller astma och allergi. Deltagare var specialpedagoger, rektorer och andra personer från skolor i södra Sverige. Bland dem som delade med sig av sina kunskaper fanns unga vuxna, […]

Fler farliga ämnen i hemmen

Hushållen i Sverige använder mer och farligare rengöringsprodukter vilket ökar risken för hudirritationer, frätskador och allergier, visar statistik som Kemikalieinspektionen tagit fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån. En anledning till ökningen är att vi har många olika material i våra hem som vi vill ha speciella rengöringsmedel till och vi vill att de ska vara […]